PostHeaderIcon Regulamin organizacyjny

Załącznik do zarządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii
Nr 1/2010 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie

wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego

Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zwany dalej "Regulaminem" określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim.

§ 2

Inspektorat działa na podstawie:

  1. Przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 842 – t.j.  zm. Dz.U.2008.145.916, zm. Dz.U.2008.195.1201, zm. Dz.U.2008.237.1655 zm.Dz.U.2009.20.105, zm. Dz.U.2009.18.97, zm. Dz.U.2008.227.1505);
  2. Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych
    i granicznych inspektoratów weterynarii
    (Dz. Urz. MRiRW z dnia 11 marca 2010r. Nr 3, poz. 3);
  3. Niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1)   powiecie – należy przez to rozumieć powiat makowski;

2)   Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim;

3)   Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim;

4)   komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły lub samodzielne stanowiska pracy określone w § 7 Regulaminu.

§ 4

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim jest państwową jednostką budżetową.

§ 5

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim działa na terenie powiatu makowskiego.

2. Siedziba Inspektoratu mieści się w Makowie Mazowieckim.

 

 

§ 6

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Makowie Mazowieckim kieruje

Powiatowy Lekarz Weterynarii przy pomocy Zastępcy.

 

§ 7

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim wchodzą:

1.   Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;

2.   Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;

3.   Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych;

4.   Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

§ 8

1.   Powiatowy Lekarz Weterynarii odpowiada za realizację zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu makowskiego.

2.   Powiatowy Lekarz Weterynarii zapewnienia prawidłowe funkcjonowanie oraz właściwą organizację pracy Inspektoratu, a także realizuje politykę personalną i nabór na stanowiska.

3.   Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii zadania wynikające z przepisów o służbie cywilnej.

4.   Zatrudnienie oraz tworzenie stanowisk w ramach wymienianych w § 7 zespołów i stanowisk uzależnia się od potrzeb oraz możliwości finansowych
i organizacyjnych.

5.   Zastępca wykonuje zadania określone w Regulaminie, a w czasie nieobecności zastępuje Powiatowego Lekarza Weterynarii.

6.   Za realizację zadań finansowo-księgowych odpowiada główny księgowy.

§ 9

Do kompetencji Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:

1.   Wykonywanie zadań merytorycznych z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;

2.   Koordynowanie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;

3.   Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w ramach udzielonych upoważnień;

4.   Podpisywanie korespondencji w ramach nadanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii uprawnień i upoważnień.

 

§ 10

1. Do zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy:

1)  pomoc Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym między innymi:

a)    przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt
i prowadzenie dochodzeń epizootycznych celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,

b)   prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawanie zakazów i nakazów mających na celu zwalczanie choroby,

c)    określenie wraz z rzeczoznawcami wartości rynkowej zwierząt
w związku z likwidacją chorób zakaźnych,

2)   realizacja przewidzianych przepisami prawa programów zwalczania
i monitoringu chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu makowskiego;

3)   prowadzenie rejestru zatwierdzonych lub zarejestrowanych podmiotów nadzorowanych prowadzących działalność określoną w przepisach
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

4)   sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez nadzorowane podmioty;

5)   sprawowanie nadzoru nad transportem oraz wprowadzaniem do obrotu, handlem, przywozem i wywozem zwierząt.

6)   prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie sprawowanego nadzoru;

7)   opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

8)   pobieranie próbek do celów diagnostycznych przewidzianych urzędowo badań w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

9)   kontrola prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie:

a)    ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,

b)   pobierania próbek do badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt

c)    nadzoru nad spędami, wystawami i miejscami gromadzenia zwierząt,

d)   zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego  i epidemiologicznego,

e)    wykonywania odkażania przez ekipę dezynfekcyjną’

10)     prawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie    zwierząt;

11)     sprawowanie nadzoru w zakresie spełniania warunków weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności przez podmioty zajmujące się produkcją, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego, oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego;

12)     sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad prowadzeniem punktów kopulacyjnych;

13)     sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji
i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;

14)     przeprowadzanie kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów w ramach systemu wzajemnej zgodności (cross comlience)

15)     przygotowanie projektów decyzji pierwszej instancji;

16)     prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów w formie papierowej i elektronicznej;

17)     gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania
i rejestracji w tym stwierdzenia zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego;

18)  prowadzenie szkoleń urzędowych lekarzy weterynarii;

19) współpraca w zakresie wykonywanych zadań z organem Inspekcji Sanitarnej w Makowie Mazowieckim i organami jednostek samorządu terytorialnego.

2.   W skład zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt wchodzą stanowiska:

1)   ds. zdrowia i ochrony zwierząt;

2)   ds. wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt.

3. Zespół podlega bezpośrednio Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

4. Realizację zadań zespołu koordynuje wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii starszy inspektor weterynaryjny lub w przypadku jego braku inspektor weterynaryjny.

§ 11

1.   Do zadań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

1)   organizacja i nadzorowanie badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych i innych zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

2)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez nadzorowane podmioty;

3)   prowadzenie rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim w zakresie podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych lub skupem zwierząt łownych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa oraz produkcją mięsa mielonego i wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej, pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka, ryb, skorupiaków, mięczaków, jaj konsumpcyjnych, i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego a także ich składowaniem, przepakowywaniem i transportem;

4)   sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego w tym nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu;

5)   sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią i działalnością marginalną, lokalną, ograniczoną;

6)   sprawowanie nadzoru nad obrotem krajowym, handlem, przywozem i wywozem produktów pochodzenia zwierzęcego;

7)   wnioskowanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim o ustalanie rzeźnianych i terenowych obwodów badania zwierząt rzeźnych i mięsa;

8)   organizacja badania i nadzoru weterynaryjnego w obwodach ustalonych dla zakładów i obiektów, w których uzasadnione jest pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego;

9)   sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną pasz;

10)  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem, przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu pasz;

11)   sprawowanie nadzoru nad transportem zbieraniem, przetwarzaniem, wykorzystywaniem, lub spalaniem materiału I, II i III kategorii (uppz);

12) monitorowanie występowania pozostałości chemicznych
i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego oraz paszach i wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt;

13) prowadzenie rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim w zakresie podmiotów zajmujących się:

a)  wytwarzaniem lub obrotem paszami, w rozumieniu przepisów
o paszach, lub wytwarzanie mieszanek paszowych nie przeznaczonych do obrotu.

b) wytwarzaniem pasz leczniczych,

c)  zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem, transportem lub spalaniem materiału I, II i III kategorii;

14)     prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie sprawowanego nadzoru;

15)     prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości z wykonanych zadań;

16)     prowadzenie szkoleń urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz i utylizacji;

17)     przygotowanie projektów decyzji pierwszej instancji;

18)     współpraca z innymi organami władzy i administracji państwowej
i samorządowej.

2.   W skład zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych wchodzą stanowiska:

1)   ds. bezpieczeństwa żywności;

2)   ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów zwierzęcych.

3.   Zespół podlega bezpośrednio Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii

4.   Realizację zadań zespołu koordynuje Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 12

1. Do zakresu zadań zespołu ds. finansowo-księgowych
i administracyjnych należy:

1)   prowadzenie rachunkowości jednostki oraz jej gospodarki finansowej;

2)   przygotowywanie projektu budżetu i planu wydatków;

3)   analiza wykorzystania środków finansowych, budżetowych                            i pozabudżetowych, innych bieżących operacji gospodarczych oraz sposobu ich dokumentowania;

4)   przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki a dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, ewidencji druków ścisłego zarachowania;

5)   prowadzenie kasy Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi unormowaniami;

6)   prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych;

7)   wykonywanie czynności związanych z ewidencją dla ZUS;

8)   prowadzenie spraw socjalnych, bhp i p/poż;

9)   zapewnienie utrzymywania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego w należytym stanie;

10)  zaopatrywanie w niezbędny sprzęt, aparaturę i materiały biurowe;

11)  przyjmowanie i rozdział korespondencji;

12) sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie;

13) wysyłanie korespondencji i przesyłek;

14) przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej;

15) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy;

16)prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw kadrowych w zakresie:

a)    akt osobowych pracowników,

b)   ewidencji obecności w pracy,

c)    ewidencji nadgodzin,

d)   przygotowanie projektu planu urlopów oraz analiza jego realizacji                     i wykorzystania przez pracowników,

e)    przygotowywanie dokumentacji dotyczącej spraw kadrowych;

17) przyjmowanie i rejestracja skarg i wniosków;

18) prowadzenie rejestrów :

a)    pieczęci,

b)   aktów administracyjnych,

c)    aktów wewnętrznych,

d)   upoważnień.

2. W skład zespołu ds. finansowo-księgowych i administracyjnych wchodzą:

1)   Główny księgowy;

2)   Stanowisko ds. finansów i kadr;

3)   Stanowisko ds. biurowych i administracyjnych,

4)   Stanowisko ds. gospodarczych.

 

§ 13

Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należy:

1.     Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych,

2.     Udzielanie pomocy prawnej pracownikom Inspektoratu oraz osobom wyznaczonym w zakresie realizacji ich obowiązków służbowych,

3.     Opiniowanie projektów pism kadrowych,

4.     Reprezentowanie Inspektoratu w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

5.     udzielanie pomocy prawnej w rozpatrywaniu skarg i wniosków.

§ 14

Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Makowie Mazowieckim należy :

1.   Zatwierdzanie planów pracy jednostek organizacyjnych,

2.   Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,

3.   Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie zakresów czynności i wynagrodzeń,

4.   Udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu, do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

5.   Wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Makowie Mazowieckim;

6.   Zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

7.   Reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie
z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

8.  zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

 

§ 15

Podczas nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim zastępuje go Zastępca, a w przypadku jego nieobecności lub braku - inna osoba imiennie upoważniona, z wyłączeniem kompetencji,
o których mowa w § 14 ust. 4 i 5.

§ 16

Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu

§ 17

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii ustala w drodze wewnętrznej instrukcji na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, symbolikę oznaczania pism i zespołów lub stanowisk pracy.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii ustala w drodze przepisów wewnętrznych obieg dokumentacji wewnętrznej w Inspektoracie.

§ 18

Przelewy i czeki podpisują:

1. Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa  w § 15, oraz

2. Główny Księgowy lub podczas jego nieobecności inna osoba imiennie upoważniona.

§ 19

Inspektorat używa pieczątek /wzór/ :

 

1)

INSPEKCJA  WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Makowie Maz.

 

 

2)

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Makowie Maz.

06-200 Maków Mazowiecki

ul. Mazowiecka 7

tel. (029) 71 71 235; fax. (029) 71 70 727

 

 

3)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Makowie Mazowieckim

06-200 Maków Mazowiecki

ul. Mazowiecka 7, tel. (029)71 71 235

REGON 550670855, NIP 757-12-88-512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Zmiana treści regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej,
w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu zastępującego niniejszy, po uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, po uzgodnieniu
z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

 

Ustalił:                                                                     Uzgodniono dnia 13.05.2010 r.

………………………………………………….                                           ……………………………………………………...

(podpis Powiatowego Lekarza Weterynarii)                                     (podpis Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)