PostHeaderIcon PRZETARGI

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na roboty budowlane

 

 

 

 

Maków Mazowiecki: Termomodernizacja wraz z adaptacją na pomieszczenie magazynowe budynku zespołu garażowego oraz utwardzenie placów manewrowych, dróg dojazdowych oraz chodników na terenie posesji przed budynkiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarynarii w Makowie Mazowieckim
Numer ogłoszenia: 248994 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka 7, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7171235, faks 029-7170727.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa w terenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja wraz z adaptacją na pomieszczenie magazynowe budynku zespołu garażowego oraz utwardzenie placów manewrowych, dróg dojazdowych oraz chodników na terenie posesji przed budynkiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarynarii w Makowie Mazowieckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja wraz z adaptacją na pomieszczenie magazynowe budynku zespołu garażowego oraz utwardzenie placów manewrowych, dróg dojazdowych oraz chodników na terenie posesji przed budynkiem Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Makowie Mazowieckim, w tym: 1) termomodernizacja wraz z adaptacją na pomieszczenie magazynowe budynku zespołu garażowego znajdującego się przy ul. Mazowieckiej 7 w Makowie Maz., w tym: a) remont dachu - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; - wymiana pokrycia daszków nad wjazdami do garaży; - ocieplenie stropodachu wraz z wykonaniem pokrycia; b) ocieplenie ścian zewnętrznych - metoda lekko - mokra - roboty przygotowawcze; - ocieplenie ścian zewnętrznych; c) roboty remontowe wewnętrzne pomieszczeń garażowych - miejscowe wzmocnienie stropu - ściana szczytowa wew. od południa; - roboty malarskie; 2) utwardzenie placów manewrowych, dróg dojazdowych oraz chodników na terenie posesji przed budynkiem Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Makowie Maz., w tym: a) roboty rozbiórkowe; b) nawierzchnia placów manewrowych; c) wykonanie chodników..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza ewentualne roboty uzupełniające, których na etapie kosztorysu ofertowego nie można było przewidzieć, a które nie mogą przekroczyć łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6, 45.26.14.10-1, 45.26.13.20-3, 45.32.10.00-3, 45.45.30.00-7, 45.23.32.26-9, 45.23.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca w opisanym zakresie oświadczy, że spełnia warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dla realizacji niniejszego zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że spełnia warunki, dotyczące posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia niezbędnej do wykonania niniejszego zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że spełnia warunki, dotyczące posiadania odpowiedniego potencjału technicznego niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, jak również informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającą wymagane polskim prawem uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanych stanowisk, a mianowicie: 1 osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi określonymi w specyfikacji lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymaga się aby osoby wskazane na w/w stanowiska były członkami właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej. Do informacji należy załączyć oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie wykazu stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty - Wykaz osób

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że spełnia warunki, dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy - o ile osoba/y podpisujące ofertę nie posiadają takich uprawnień na podstawie dokumentów rejestrowych firmy; 2) kosztorysy ofertowe (stanowiące załączniki do formularza oferty) sporządzone na podstawie przedmiarów robót dostarczonych przez Zamawiającego, w formie: - kosztorysów uproszczonych, w których Wykonawca poda - liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową w złotych poszczególnych części zamówienia (elementów robót) bez podatku VAT oraz sumę cen za poszczególne części zamówienia bez podatku VAT oraz łącznie z podatkiem VAT)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmian są następujące: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy. c) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych) d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej. e) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie przedmiotu umowy takich jak np. warunki atmosferyczne. 2) zmiana dotycząca wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia - dotyczy części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót koniecznych, zamiennych i dodatkowych. 3) inne zmiany: a) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę, b) zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót, c) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich prowadzenie. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-makowski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 7 06-200 Maków Mazowiecki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 7 06-200 Maków Mazowiecki sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

/-/ Mariusz Dobosz

Przedmiar termomodernizacja

Przedmiar utwardzenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Regulamin komisji przetargowej

Zarządzenie komisja przetargowa

Poprawiony (czwartek, 08 września 2011 18:56)